ROKOMET.net podarja vstopnice za Ligo prvakinj – pravila nagradne igre

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “ROKOMET.net podarja vstopnice za Ligo prvakinj”


S tem besedilom se določijo pravila in pogoji sodelovanja udeležencev ter izvedba nagradne igre “ROKOMET.net podarja vstopnice za Ligo prvakinj”, ki ga na  https://www.facebook.com/rokometnetportal in https://www.facebook.com/slo.rokomet prireja organizator nagradne igre.

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizator nagradne igre je slovenski rokometni portal ROKOMET.net, Pametni mediji d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana. Davčna številka:  SI26859688, matična številka: (v nadaljevanju: »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je promocija slovenskega ženskega rokometa in samega portala.

 3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

Udeleženec nagradne igre “ROKOMET.net podarja vstopnice za Ligo prvakinj” je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na načine, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Za ožje družinske člane se za namene tega nagradne igre štejejo zakonci oziroma zunajzakonski partnerji in otroci. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na ta pravila in pogoje. Udeleženec s sodelovanjem jamči, da so vsi posredovani podatki pravilni in resnični.

 4. Način sodelovanja:

V nagradni igri “ROKOMET.net podarja vstopnice za Ligo prvakinj”  lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, v nagradni igri sodeluje z všečkanjem slike in Facebook profila ROKOMET.net portala ter s potrditvenim komentarjem pod sliko.

Način sodelovanja je povezan s točno določenim nagradnim skladom, kot to izhaja iz 6. točke teh pravil. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka od srede, 14. septembra 2022, do vključno petka, 16. septembra 2022, do 12. ure. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:

V nagradnem skladu nagradne igre so 4×2 vstopnici za ogled tekme Lige prvakinj. 

Nagrado prevzamete, kjer vam sporoči organizator nagradne igre. 

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Žrebanje bo potekalo v petek 16. septembra 2022 na sedežu organizatorja. Žrebanje ne bo javno. Med udeleženci se bo s pomočjo računalnika naključno izžrebalo nagrajenca, ki bo prejel  nagrado iz prejšnje točke teh pravil.

V žrebanju se bodo upoštevale vse prijave, ki jih bo organizator nagradne igre prejel do vključno 16. septembra  2022, do 12. ure. Pri tem se šteje, da je organizator nagradne igre prejel prijavo pravočasno. Nepravočasne prijave in prijave, ki ne izpolnjujejo bistvenih pogojev iz teh pravil, se pred žrebanjem izločijo.

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/rokometnetportal in https://www.facebook.com/slo.rokomet najkasneje do konca dne 16. septembra 2022.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana oseba:
–    ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili;
–    ne spoštuje teh pravil;
–    ni podala svojih resničnih podatkov.

Če se navedeno ugotovi tekom žrebanja, komisija izžreba drugega udeleženca.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec bo najkasneje v roku dveh delovnih dni po zaključku žrebanja o nagradi obveščen tudi preko zasebnega Facebook sporočila, ki so ga  navedli na prijavi.

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če do vključno 17. septembra 2022 organizatorju pošlje potrditev sprejema nagrade in morebitne ostale podatke, potrebne za prevzem nagrade.

Če organizator pisne potrditve v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ne prejme do 17. septembra 2022, se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

 10. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizator nagradne igre vse njihove posredovane osebne podatke obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, ter kasnejše marketinške aktivnosti. Podatke posredovane ob nagradni igri bo organizator skrbno varoval.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženci nagradne igre s komentarjem pod Facebook objavo o nagradni igri potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri “ROKOMET.net podarja vstopnice za Ligo prvakinj”, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.

Organizator nagradne igre je tudi upravljavec osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradnega igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno, oziroma za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.

12. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna  na spletni strani ROKOMET.net

13. Ostale določbe:

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil in pogojev sodelovanja bo organizator nagradne igre udeležence obvestil z objavo na Facebook strani https://www.facebook.com/slo.rokomet in https://www.facebook.com/rokometnetportal

Za vse morebitne spore iz naslova tega nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno okrajno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro: urednistvo@rokomet.net

V Ljubljani, 14. septembra 2022

Slovenski rokometni portal – ROKOMET.net

Komentarji