NAGRADNA IGRA Rokometna simfonija (splošni pogoji)

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre Rokometna simfonija, ki poteka na FB in Instagram profilu ROKOMET.net (od 9. 9. 2017 ob 21.00).


 

 1. člen

(splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo pravila izvedbe in sodelovanja v nagradni igri, objavljene na FB in Instagram strani ROKOMET.net „Rokometna simfonija ” (v nadaljevanju: nagradna igra).

(2) Organizator nagradne igre je Pametni mediji d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec)

(3) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Rokomet.net, 11. 10. 2019

 1. člen

(trajanje nagradne igre)

(1) Nagradna igra poteka na Facebook strani ROKOMET.net, od 11. 10. 2019 do 18. 10. 2019 do 15. ure.

(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve izvajalca lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen na Facebook strani ROKOMET.net in v dodatku teh pravil.

 

 1. člen

(pogoji sodelovanja)

(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, brez omejitve starosti. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. Če je izžrebanec za nagrado mladoletna oseba, izvajalec pozove zakonitega zastopnika, da v določenem roku poda izjavo, da se strinja s prejemom nagrade ter soglaša s pravili te nagradne igre. V kolikor izjava s strani zakonitega zastopnika ni podana v določenem roku, se sodelujočo mladoletno osebo izključi iz nagradne igre in nagrada se ne podeli.

(2) Uslužbenci izvajalca ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji) ne smejo sodelovati v nagradni igri. Takšna prijava šteje za neveljavno.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

 1. člen

(način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Sodelujoči mora za sodelovanje v nagradni igri:

 • Všečkati / odzvati se (react ang.) objavo o nagradni igri na Facebook strani ROKOMET.net,
 • V komentar zapisati ali označiti drugo osebo; prijatelja.

ali

 • Všečkati objavo na Instagramu ROKOMET.net
 • Deliti objavo v svoji 24 urni zgodbi (story)
 • V komentar označiti osebo

(2) V primeru, da v času trajanja nagradne igre izvajalec ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani uporabnikov ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima izvajalec pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

(3) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 

 1. člen

(nagrada)

(1) Posamezna nagrada sta 2 vstopnici za dogodek Rokometna simfonija.

(2) Izmed vseh sodelujočih, ki so izpolnili vse pogoje nagradne igre, bo izvajalec izžrebal nagrajenca/nagrajenko 18. 9. 2019 ob 15. uri.

(3) Nagrajenec bo objavljen 18. 10. 2019 med 15. in 16. uro.

(4) Nagrajenec je dolžan v roku 7 dni od objave nagrajenca kontaktirati izvajalca nagradne igre glede prevzema nagrade. V kolikor nagrajenec ne dvigne nagrade v roku 7 dni od objave se nagrada ne podeli.

(6) Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Dodeljenih nagrad ni mogoče vnovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati denarne protivrednosti. Morebitno dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije izvajalec nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Nagrajenci so kot zavezanci za dohodnino izvajalcu dolžni sporočiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in svojo davčno številko), in sicer najkasneje v roku 3 dni od prejema obvestila o prejeti nagradi (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42,00 evra (z DDV). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. V primeru, da nagrajeni uporabnik predhodno navedenih podatkov za namen izračuna in akontacije dohodnine v predvidenem roku po obvestilu o prejeti nagradi ne bo dostavil izvajalcu nagradne igre, izgubi pravico do nagrade.​

 

 1. člen

(izključitev odgovornosti tehničnega izvajalca)

(1) Izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje Facebook strani ROKOMET.net, omrežja ali telefonskih linij, niti za sodelovanja, ki so nepopolna, nerazumljiva ali niso bila prejeta. Takšne prijave bodo štele za neveljavne.

(2) V primeru okoliščin, na katere izvajalec ne more vplivati (višja sila), izvajalec lahko odpove nagradno igro, o čemer prek medijev obvesti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

(3) Izvajalec in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

 1. člen

(varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) Podjetje Pametni mediji d.o.o., ki obdeluje podatke za ROKOMET.net bo osebne podatke (ime, priimek, kraj bivanja, elektronska pošta in telefonska številka) nagrajencev vpisalo v svojo bazo in uporabilo za potrebe predaje nagrad. Izvajalec nagradne igre bo kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.

(3) Osebni podatki nagrajenca iz 2. odstavka 7. člena se hranijo do prevzema nagrade, osebni podatki ostalih sodelujočih pa se izbrišejo takoj po koncu nagradne igre. Po prevzemu se vsi osebni podatki nagrajenca izbrišejo.

(4) S prijavo in z izrecno privolitvijo je sodelujoči seznanjen, da izvajalec njegove osebne podatke obdeluje za namen izvajanja nagradne igre (ime, priimek, kraj bivanja, elektronska pošta in telefonska številka). S prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletnih straneh.

(5) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopajo oddelki marketinga, uredništva in tajništva pri izvajalcu nagradne igre.

(6) V skladu z zakonodajo lahko sodelujoči v nagradni igri zahteva dostop do lastnih osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, ima pravico do ugovora o obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov lahko sodelujoči kontaktira upravljavca na elektronskem naslovu info@pametni-mediji.si. Vsa pojasnila so sodelujočemu zagotovljena brezplačno.

(7) Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; GDPR) ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.

(8) S prevzemom nagrade sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje njegovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in v vseh drugih medijih za kar od izvajalca ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

 1. člen

(reklamacije)

(1) Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro in nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@pametni-mediji.si.

 1. člen

(dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoji nagradne igre se tolmačijo v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Izvajalec lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila pravico dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja. Vse spremembe izvajalec objavi na spletni strani https://rokomet.net.

 

Ljubljana, 11. 10. 2019

Komentarji