Spreminja se Pravilnik o rokometnih tekmovanjih

Poleg Statuta RZS in Registracijskega pravilnika bodo člani RZS na današnjem volilnem odboru potrjevali tudi spremembo Pravilnika o rokometnih tekmovanjih RZS. Sprememb je kar nekaj, spodaj jih bomo našteli po vrsti, kot si sledijo v omenjenem pravilniku. Ena največjih sprememb je zagotovo pravica do pritožbe in način vloge pritožbe.


ETIČNI KODEKS

V 1. členu se dodaja odstavek: Vsi udeleženci tekmovanj pod okriljem RZS so dolžni spoštovati Etični kodeks Ravnanja.

VEČ EKIP, A SAMO ENA V 1. LIGI

V 10. členu sledi popravek, ki je posledica prehoda kadetskega prvenstva na večnivojsko tekmovanje. Dodaja se odstavek: V mlajših starostnih kategorijah lahko društvo tekmuje tudi z več moštvi, vendar lahko tekmuje samo z enim moštvom v višjem tekmovanju dvo-nivojskega sistema.

VODSTVO TEKMOVANJA

Do sedaj sta vodstvo tekmovanja sestavljala vodja tekmovanja in disciplinski sodnik. Sedaj se jima pridružuje tudi predstavnik komisije za sojenje. Poleg tega se dodaja: Funkcija v vodstvu tekmovanja ni združljiva z opravljanjem funkcije igralca, trenerja, in druge uradne osebe ali funkcionarja kluba, ki tekmuje v določenem tekmovanju. Predstavnik komisije za sojenje lahko, kljub sodelovanju v vodstvu tekmovanja opravlja funkcijo sodnika ali delegata.

KOMISIJA ZA SOJENJE

Komisija za sojenje bo štela 6 članov – 5 bo predstavnikov sodniške organizacije, 1 pa bo predstavnik trenerjev. Dodaja se tudi: Komisija za sojenje RZS je edina pristojna za podajanje strokovnih mnenj glede razlage in uporabe rokometnih pravil.

URADNE OSEBE

V seznam uradnih oseb tekmovanja se poleg že zapisanih (vodja tekmovanja, vodja prireditve, delegat tekmovanja, igralci, trenerji, sodniki, časomerilci in zapisnikarji) dodaja še: vodja moštva, zdravstveno osebje moštva in druge uradne osebe moštva, ki se nahajajo na klopi za rezervne igralce.

PRAVICA DO PRITOŽBE IN NAČIN VLOGE PRITOŽBE

Objavljamo celoten novo zapisan 37. člen, ki je bil v lanski sezoni glavni predmet spora med Ormožem in Škofjo Loko.

Vsako od udeleženih moštev in uradne osebe lahko po zaključku tekme zoper odigrano tekmo vložijo pritožbo zaradi bistvene kršitve rokometnih pravil ali nepravilnosti pri organizaciji in izvedbi tekme.
Moštvo mora podati pisno obrazložitev pritožbe komisarju lige osebno ali priporočeno po pošti do izteka prvega delovnega dneva po končani tekmi.
Prepozne pritožbe komisar lige s sklepom zavrže.
O pravočasnih pritožbah s sklepom odloči komisar lige. Če se s pritožbo zatrjuje bistveno kršitev pravil rokometne igre, mora komisar pred odločitvijo pridobiti mnenje Komisije za sojenje RZS.
Zoper odločitev komisarja lige o pritožbi in o sklepu o zavrženju pritožbe je dovoljena pritožba, o kateri odloča arbitražna komisija. Pritožbo zoper odločbo komisarja lige je potrebno vložiti v roku 3 delovnih dni od prejema odločitve komisarja lige. V pritožbi zoper odločitev komisarja lige moštvo ne more zatrjevati drugih razlogov, kot jih je navedlo v pritožbi zoper odigrano tekmo. Za pritožbo zoper odločbo komisarja lige je potrebno plačati takso v višini 250 EUR in potrdilo o plačani taksi priložiti pritožbi. Prepozne pritožbe in pritožbe, katerim ni priloženo potrdilo o plačani taksi, arbitražna komisija s sklepom zavrže.
Vplačane pritožbene takse so prihodek RZS in se porabijo za delovanje arbitražne komisije in vodstva tekmovanja.
Po pritožbi moštva se tekmo ponovno igra, če je ugotovljeno, da je sodnik bistveno kršil Pravila rokometne igre. Za bistveno kršitev Pravil rokometne igre gre, če sodnik ni uporabil ali je nepravilno uporabil kakšen predpis iz 5. člena tega pravilnika in je to vplivalo na izid tekme. Pri odločitvi, ki temelji na sodnikovi prosti/strokovni presoji, ki se nanaša na samo igro, ni mogoče govoriti o bistveni kršitvi Pravil rokometne igre. Temelj o presoji o bistveni kršitvi rokometnih pravil je mnenje Komisije za sojenje RZS, zoper katerega ni pritožbe.
Če je prišlo do bistvene kršitve Pravil rokometne igre v smislu prejšnjega odstavka tega člena pri izvajanju 7metrovk po končanem regularnem delu tekme, se v primeru, da je pritožba upravičena, odloči, da se ponovi le izvajanje 7-metrovk. 

V primeru, da je na podlagi pritožbe ugotovljena bistvena kršitev rokometnih pravil, ki je posledično vplivala na izid tekme, komisar ne sme registrirati tekme in mora razpisati ponovitev tekme. Ponovljena tekma mora biti odigrana v terminu, ki ga določi Komisar lige. Odločitev je dokončna, ko o pritožbi odloči komisar lige oziroma v primeru pritožbe zoper odločitev komisarja, ko o tej odloči Arbitražni odbor.
V primeru ugotovljene kršitve pravil rokometne igre s strani sodnikov ali delegata vodstvo tekmovanja predlaga Komisiji za sojenje RZS uvedbo disciplinskega postopka proti odgovornim osebam, ki so kršile pravila rokometne igre.
Zavrnjena pritožba zoper odigrano tekmo ne izključuje možnosti preiskave ugotavljanja krivde in kaznovanja storilca prekrška na podlagi Disciplinskega pravilnika RZS. Ugotavljanje kršitev pravil rokometne igre s strani delegata ali sodnikov v primeru zavrnjene pritožbe ni mogoče obravnavati na podlagi Disciplinskega pravilnika RZS. Ugotavljanje kršitev rokometnih pravil ter sankcije, ki iz tega izhajajo ugotavlja Komisija za sojenje RZS po svojih disciplinskih postopkih.
Tekma se ne more dokončno registrirati, dokler traja pritožbeni postopek.
Zoper odločitev Arbitražnega odbora ni možno vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.

DOKONČNA PREKINITEV ZARADI VIŠJE SILE

Dodan je 42. člen, ki določa dokončno prekinitev zaradi višje sile. Na novo je zapisano, da se zaradi višje sile lahko predčasno končajo vsa rokometna tekmovanja, o čemer odloča Predsedstvo RZS in ne Združenje klubov vsake posamezne lige, kot je bilo to v letošnjem primeru korona virusa. 

V primeru, da je odigranih več kot polovica predvidenega tekmovanja, brez upoštevanja morebitne končnice, se določi vrstni red ekip na osnovi rezultatov zadnjega v celoti odigranega kroga tekmovanja. V nasprotnem primeru se rezultati razveljavijo.

Posebno pravilo velja za tekmovanje mladih, kjer se pri kadetih upoštevajo tudi točke, ki so prenesene v redno tekmovanje. V starostni kategoriji SDA se pri moških določi vrstni red vodilnih ekip za kategorizacijo v primeru, da so odigrane najmanj 3 tekme četrtfinala, pri ženskah pa se določi vrstni red vodilnih ekip za kategorizacijo v primeru, da so v celoti odigrane vse tekme predtekmovanja.

V primeru predčasnega končanja vseh rokometnih tekmovanj se v starostnih kategorijah od vključno SDA navzdol ne razglasi državnega prvaka.

 

Komentarji